Geef Nanette een toekomst

Stichting Nanette Keeps her head up

Bankrekening IBAN:
NL59 INGB 0008 3712 22
t.n.v. Stichting Nanette Keeps her head up

Beleidsplan/Statuten

stichting Nanette Keeps her head up:
Stichting Nanette keeps her head up is gevestigd aan de Jozef Israëlsstraat 12 (4003KN) te Tiel
De doelstellingen van Stichting Nanette keeps her head up zijn:
 • Inzamelen van geld voor de benodigde behandelingen aan de erfelijke bindweefselziekte Ehlers Danlos Syndroom van Nanette Bielefeld, geboren te Zoetermeer op 19-07-1993, inclusief de kosten voor vervoer en verblijf in binnen- en buitenland en
 • Het inzamelen van geld voor eventuele aanpassingen in de woning van Nanette
 • Het inzamelen van geld voor de aanschaf, opleiding en begeleiding van een hulphond maar ook (financieel) ondersteunen van lotgenoten.
 • De stichting zal minimaal 90% van de beschikbare ondersteuningsmiddelen aan het verwezenlijken van het doel besteden, met aftrek van algemene kosten.
Wijze van werving van gelden
Het vermogen van Stichting Nanette Keeps her head up kan gevormd worden door:
 1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren,
 2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is,
 3. subsidies,
 4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen,
 5. opbrengsten van activiteiten van de stichting,
 6. alle andere baten.
Beheer van vermogen
Bestuur
Stichting Nanette Keeps her head up heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit 2 personen, te weten een voorzitter/secretaris en een penningmeester.
Activiteiten bestuur
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
 1. Het opzetten en begeleiden projecten
 2. Het actief werven van gelden door naamsbekendheid door middel van actief te zijn op social media en de website
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Nanette Keeps her head up.
 1. De inkomsten van de stichting worden in eerste plaats gebruikt om de uitgaven mee te compenseren
 2. De inkomsten van de stichting kunnen in tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te ondersteunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk en streeft het algemeen belang na. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende kosten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

 Help mee aan een toekomst voor Nanette